Všeobecné obchodní podmínky

pro pořádání vzdělávacích akcí

společností

Němčina Břeclav, s.r.o. 

I.
DŮLEŽITÉ POJMY (DEFINICE)

 a) POŘADATEL

Pořadatelem vzdělávacích akcí je společnost:
Němčina Břeclav, s.r.o.
IČ: 076 81 607
DIČ: společnost není plátcem DPH
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 11/9, 690 02  Břeclav
zapsaná dne: 1. prosince 2018 v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 109537.
Adresa pro doručování: náměstí T. G. Masaryka 11/9, 690 02  Břeclav
Kontaktní telefon: +420 777 318 677
Adresa pro doručování elektronické pošty: monika@nemcinabreclav.cz
Provozovna: náměstí T. G. Masaryka 11/9, 690 02  Břeclav


b)
OBJEDNAVATEL

Objednavatelem je ten, kdo objednává prostřednictvím mailové, telefonické nebo ústní objednávky u naší společnosti některou ze vzdělávacích akcí.

Objednavatelem může být jak soukromá osoba, tak podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).


c) KLIENT

Klientem je každý účastník vzdělávací akce, který si objednal a zaplatil některý z nabízených kurzů, workshopů, školení nebo seminářů.

Klientem může být jak soukromá osoba, tak podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).


d) VZDĚLÁVACÍ AKCE

 Vzdělávací akcí se rozumí jakýkoliv kurz, workshop, školení, přednáška, seminář nebo jiný vzdělávací projekt, pořádaný Pořadatelem.

Pořadatel poskytuje služby v oblasti vzdělávání a pořádání vzdělávacích akcí, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Pořadatelem a Klientem a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem Pořadatele je poskytnout Klientům co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání a to pořádáním kurzů, workshopů, školení a seminářů. 

II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále “podmínky” nebo “VOP”) platí pro nákup účasti (rezervace místa) na vzdělávacích akcích pořádaných Pořadatelem.
 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Pořadatele. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 3. Souhlas s obchodními podmínkami je nedílnou součástí provedeného nákupu účasti na vzdělávací akci a je potvrzen přijetím zálohové faktury.
 4. Předmětem nákupu je účast na vzdělávací akci. Nákupem Klient přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou Klienta a Pořadatel za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může Klient najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice a Pořadatel akce za ně nenese žádnou zodpovědnost.

III.
PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU, OBJEDNÁVKA VZDĚLÁVACÍ AKCE A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Předmětem smlouvy je prodej živých akcí – workshopů, seminářů, setkání, školení, kurzů a ostatních vzdělávacích akci. Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách www.nemcinabreclav.cz.
 2. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedené na vybraném webovém rozhraní Pořadatele u jednotlivých akcí. Cena je vždy uvedena i na objednávce, jejíž součástí je zálohová faktura. Nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
 3. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a Klientem vzniká na základě telefonického objednání, odeslání objednávky e-mailem či jinou elektronickou formou nebo osobně v kanceláři Pořadatele.
 4. Na základě objednávky účasti na konkrétní vzdělávací akci je Objednavateli zaslaná zálohová faktura.
 5. Po jejím uhrazení je Objednavateli potvrzeno místo na vzdělávací akci a zaslána zúčtovací faktura.
 6. Před začátkem vzdělávací akce obdrží Klient podrobnější pokyny k objednané vzdělávací akci. Všechny tyto kroky jsou prováděny výhradně prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu, kterou uvedl Objednavatel při objednávce vzdělávací akce.
 7. Objednávku vzdělávací akce je možné učinit nejpozději 2 dny před konáním konkrétní vzdělávací akce.
 8. Pozdější přihlášku je možné akceptovat pouze po předchozí telefonické, mailové nebo osobní domluvě.
 9. Zařazení mezi účastníků vzdělávací akce až do vyčerpání celé kapacity se řídí pořadím došlých objednávek.

IV.
ÚHRADA POPLATKŮ ZA VZDĚLÁVACÍ AKCE

 1. Poplatek za vzdělávací akci je možné hradit převodem z účtu na účet nebo hotově v kanceláři Pořadatele (po předchozí dohodě s Pořadatelem). Poplatek za vzdělávací akci je hrazen na základě obdržení zálohové faktury. Po jejím uhrazení obdrží Klient zúčtovací fakturu.
 2. Číslo účtu Pořadatele kurzu je 280 154 1244 / 2010 (FIO banka), variabilní symbol platby je číslo faktury. 
 3. Dostane-li se Klient při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm Pořadatel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den z prodlení. 

V.
PODMÍNKY ORGANIZACE AKCÍ A ZMĚNY ZE STRANY POŘADATELE

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v akcích (změna osnovy nebo harmonogramu kurzu, změna místa konání, změna učebního materiálu, lektora atd.).
 2. Klienti budou o všech změnách včas informováni ústně nebo prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy, pokud k tomu dali souhlas ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „Zákon o ochraně osobních údajů“).
 3. V případě změny místa výuky bude tato změna Klientům oznámena včas před zahájením výuky ústně nebo prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy, pokud k tomu dali souhlas ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „Zákon o ochraně osobních údajů“).
 4. Pokud nemůže být, z vážných důvodů, přítomen lektor, zajistí Pořadatel v nejbližším možném termínu odpovídající náhradu.

VI.
ZRUŠENÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY POŘADATELE

 1. Pořadatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem.
 2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje: prodlení účastníka s úhradou poplatku za vzdělávací akci více jak 3 dny po době splatnosti.
 3. Pořadatel může z důvodu naplnění kapacit vzdělávací akce od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  a) jestliže přihlášený Klient neuhradil ve stanovené lhůtě poplatek za vzdělávací akci, může být nahrazen jiným účastníkem,
  b) jestliže byla kapacita vzdělávací akce naplněna ještě před připsáním platby Klienta na účet Pořadatele a už není možné z kapacitních důvodů počet Klientů zvýšit. Přednost mají dříve platící Klienti. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet Pořadatele.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Klientem a zrušit bez náhrady účast Klienta na vzdělávací akci a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců Pořadatele kurzu a lektorů, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu. 
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo nepořádat akci v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, který je uveden v oznámení o konání akce a nabídnout přihlášeným účastníkům možnost absolvovat objednanou akci v náhradním termínu, anebo vrátit uhrazené kurzovné.
 6. Pořadatel je oprávněn zrušit vzdělávací akci bez náhrady, jestliže se ani jeden z Klientů nedostaví do 30 minut od oficiálního začátku vzdělávací akce. 
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo dočasně přerušit vzdělávací akci z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu, částečná nebo generální stávka a nepředpokladatelné události, které nejsou v jeho moci. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení poplatku za vzdělávací akci.

 VII.
STORNO PODMÍNKY

 1. V případě zrušení vzdělávací akce ze strany Pořadatele bude klientům vrácen poplatek za vzdělávací akci v plné výši. Částka bude, na základě písemného požadavku Klienta, převedena na jeho účet
 2. V případě zrušení účasti ze strany Klienta platí následující storno podmínky:
  a) Pokud Klient zruší účast více než 10 dní před konáním vzdělávací akce, bude částka je vrácena v plné výši.
  b) Pokud Klient zruší účast 10 a méně dní před konáním vzdělávací akce, vzniká storno ve výši 100 %.
  V tomto případě je Klient oprávněn přenechat své místo náhradníkovi. Nalezení vhodného náhradníka je zcela a výhradně v kompetenci Klienta a rovněž i finanční kompenzace za přenechané místo v kurzu je soukromou záležitostí mezi Klientem a náhradníkem. Pořadatel není povinen do těchto záležitostí jakkoliv řešit nebo do ní zasahovat.
  Klient je povinen sdělit Pořadateli jméno a kontaktní údaje náhradníka nejpozději 24 hodin před začátkem vzdělávací akce. Pokud tak neučiní, nebude náhradníkovi umožněno se vzdělávací akce zúčastnit.
 3. Za neúčast Klienta na vzdělávací akci neposkytuje Pořadatel žádnou finanční, ani jinou kompenzaci.

VIII.
VÝUKOVÉ MATERIÁLY

 1. Klient výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Pořadatele jsou předmětem práv duševního vlastnictví.
 2. Za tímto účelem se Klient výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu Pořadatele, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu, tzn., že bude užívat výlučně originály. 
 3. Klient se dále zavazuje, že neposkytne tyto materiály, ani jejich kopie třetí osobě.

IX.
POVINNOSTI KLIENTA

 1. Klient je povinen chovat se k ostatním účastníkům vzdělávacích akcí i všem ostatním osobám podle uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání atd.
 2. Klient je povinen dodržovat zásady slušného chování a svým chováním nenarušovat průběh vzdělávací akce a nevyrušovat ostatní účastníky.
 3. V případě nerespektování bodu 1. a 2. tohoto článku Klientem může Pořadatel odstoupit od smlouvy a vyzvat Klienta k tomu, aby vzdělávací akci neprodleně opustil. V tomto případě nemá Klient nárok na vrácení uhrazeného poplatku za vzdělávací akci.

X.
DALŠÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatel neručí za cenné věci, které si Klient přinese na vzdělávací akci (tablety, mobilní telefony apod.).
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo při nedodržení Všeobecných obchodních podmínek Klienta vyloučit z kurzu bez nároku na finanční náhradu.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit Klienta z kurzu bez nároku na finanční náhradu za nevhodné chování. Za nevhodné chování se považuje jakékoliv narušování průběhu výuky a vyrušování ostatních účastníků vzdělávací akce.
 4. Pořadatel kurzu neodpovídá za nedosažení výsledku deklarovaného u jednotlivých produktů. Dosažení výsledku závisí na řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou poskytovatele (např. ochota se učit, časové možnosti, příp. i různé intelektové schopnosti či dovednosti Klienta, neuposlechnutí rad a pokynů lektora apod.).

XI.
SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

 1. Souhlas s obchodními podmínkami nabývá platnosti v okamžiku, kdy se Klient přihlásí na některý z kurzů způsobem, který je popsán v článku II.
 2. Při dalším přihlášení se do kurzu platí podmínky už jednou podepsané, pokud se mezitím nezměnily. 

 XII. 
VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. I. VOP nebo na elektronické adrese monika@nemcinabreclav.cz.
 2. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku a podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi námi jako Pořadatelem a Klientem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Klient právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz
 4. Dále uvádíme, že společnost Němčina Břeclav, s.r.o. není vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

XIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smluvní vztah je uzavírán na dobu určitou, do doby splnění povinností Pořadatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který je přílohou těchto obchodních podmínek.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Němčina Břeclav, s.r.o. je oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku objednání kurzu. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím objednávku.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 12. 2018.