Všeobecné obchodní podmínky

I.
DŮLEŽITÉ POJMY (DEFINICE)

 1. POŘADATEL KURZŮ

Pořadatelem kurzů je:
Monika Náplavová
IČ: 742 63 986

DIČ: společnost není plátcem DPH
se sídlem: Habrová seč 771/12, 691 41  Břeclav
zapsaná dne: 14. 3. 2017 v Živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem v Břeclavi.

Adresa pro doručování: Habrová seč 771/12, 691 41  Břeclav
Kontaktní telefon: +420 777 318 677
Adresa pro doručování elektronické pošty: monika@monikanaplavova.cz
Provozovna: Náměstí T. G. Masaryka 11/9, 690 02  Břeclav

Pořadatel kurzů poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi pořadatelem kurzů a klientem a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem pořadatele kurzů je poskytnout klientům co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání a výuky německého jazyka. 

2. OBJEDNAVATEL

Objednavatelem je ten, kdo objednává prostřednictvím mailové, telefonické nebo ústní objednávky s naší společností některý z nabízených kurzů.

Objednavatelem může být jak soukromá osoba, tak podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

3. KLIENT

Klientem je každý posluchač jazykového kurzu nebo účastník semináře, který si objednal a zaplatil některý z nabízených kurzů.

Klientem může být jak soukromá osoba, tak podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

 

II.
PŘIHLÁŠENÍ NOVÝCH KLIENTŮ DO KURZU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Smluvní vztah mezi Pořadatelem kurzů a Klientem vzniká na základě telefonického objednání, odeslání objednávky e-mailem nebo osobně v kanceláři Pořadatele kurzů.
 2. Na základě objednávky účasti na konkrétním kurzu bude Objednavateli zaslaná zálohová faktura.
 3. Po jejím uhrazení bude Objednavateli potvrzeno místo na kurzu a zaslána zúčtovací faktura.
 4. Před začátkem kurzu obdrží Klient podrobnější pokyny ke kurzu. Všechny tyto kroky jsou prováděny výhradně prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu, kterou uvedl Objednavatel při objednávce kurzu.
 5. Objednávku kurzu je možné učinit nejpozději 2 dny před konáním kurzu.
 6. Pozdější přihlášku je možné akceptovat pouze po předchozí telefonické, mailové nebo osobní domluvě.
 7. Zařazení na kurz až do vyčerpání celé kapacity se řídí pořadím došlých objednávek.

III.
PLATBA

 1. Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet nebo hotově v kanceláři Pořadatele kurzů. Kurzovné je hrazeno na základě obdržení zálohové faktury.
  Po jejím uhrazení obdrží Klient zúčtovací fakturu. Číslo účtu Pořadatele kurzu je 260 11 91 825 / 2010 (FIO banka), variabilní symbol platby je číslo faktury. 
 2. Dostane-li se Klient při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm Pořadatel kurzů požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den z prodlení. 

IV.
POKRAČOVÁNÍ VE STUDIU U STÁVAJÍCÍCH KLIENTŮ, PRODLOUŽENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. V případě, že se Klient rozhodl pokračovat ve studiu dalším, navazujícím kurzem, nebo si pro pokračování ve studiu vybral kurz jiný, je nutné, aby toto oznámil lektorovi nejpozději 14 dní před ukončením kurzu, který Klient právě navštěvuje (dále jen „stávajícího kurzu“).
 2. V případě, že Klient hodlá pokračovat ve studiu v navazujícím kurzu, má na místo v tomto kurzu přednostní právo za předpokladu, že své rozhodnutí pokračovat, oznámí lektorovi nejpozději 14 dní před ukončením stávajícího kurzu.
 3. V případě, že si Klient vybral jiný kurz a v tomto kurzu je volné místo, dohodne se s lektorem na přestupu do tohoto kurzu nejpozději 14 dní před ukončením stávajícího kurzu.
 4. V případě rozhodnutí Klienta pokračovat ve studiu je Klientovi vystavena zálohová faktura. Tato faktura musí být uhrazena nejpozději 7 dní před ukončením stávajícího kurzu.
 5. Po uhrazení zálohové faktury bude Klientovi potvrzeno místo na kurzu a zaslána zúčtovací faktura.
 6. V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti je Pořadatel kurzu oprávněn obsadit místo v kurzu jiným zájemcem.

V.
STORNO PODMÍNKY

Podmínky pro stornování účasti na kurzu jsou následující:

 1. Účast na kurzu lze stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu.
 2. V případě stornování účasti na kurzu ze strany Klienta nejpozději 21 dnů před konáním kurzu vám bude vrácena celá cena kurzu.
 3. V případě stornování účasti v době 8 až 20 dnů před konáním kurzu bude vráceno celá částka po odečtení administrativního poplatku ve výši 25% z ceny kurzu.
 4. V případě stornování účasti 7 a méně dnů pře konáním kurzu jakož i v případě stornování účasti v průběhu kurzu je platba nevratná.
 5. V případě, že Klient nemůže do kurzu ze závažných důvodů nastoupit nebo docházet do kurzu, může své místo v kurzu přenechat náhradníkovi. Nalezení vhodného náhradníka je zcela a výhradně v kompetenci Klienta a rovněž i finanční kompenzace za přenechané místo v kurzu je soukromou záležitostí mezi Klientem a náhradníkem. Pořadatel kurzů není povinen do těchto záležitostí jakkoliv řešit nebo do ní zasahovat.
 6. Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude Klient neprodleně informován a to ústně nebo prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy, pokud k tomu dal souhlas ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „Zákon o ochraně osobních údajů“).
 7. V případě zrušení kurzu, jeho části Pořadatelem kurzů, vzniká Klientovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného. 
 8. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku Klienta převedena na jeho účet.

VI.
ZMEŠKANÉ HODINY NA KURZECH

 1. Za neúčast Klienta ve výuce neposkytuje Pořadatel kurzů žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
 2. Pokud dojde ke zrušení konzultace ze strany Pořadatele kurzů, je Klientovi poskytnut náhradní termín a zrušená konzultace je nahrazena v plném rozsahu.

VII.
VÝUKA

 1. Výuka probíhá vždy v řádně dohodnutém termínu. Výuka se nekoná o státních svátcích a v období vánočních a novoročních svátků a to od 24. 12. do 2. 1., pokud není s Klienty dohodnuto jinak.
 2. V době veškerých školních prázdnin probíhají všechny kurzy v normálním režimu s výjimkou předem nahlášené řádné dovolené.
 3. O případných změnách v harmonogramu (např. o konání či nekonání výuky v období školních prázdnin) bude rozhodnuto s přihlédnutím na zájem většiny Klientů ve skupině a na základě dohody s lektorem v daném kurzu.
 4. Klienti budou o všech změnách včas informováni ústně nebo prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy, pokud k tomu dali souhlas ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „Zákon o ochraně osobních údajů“).
 5. V případě změny místa výuky bude tato změna Klientům oznámena včas před zahájením výuky ústně nebo prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy, pokud k tomu dali souhlas ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „Zákon o ochraně osobních údajů“).

VIII.
PŘISTOUPENÍ DO KURZU A JEHO ZMĚNA

 1. V případě, že Klient přistoupí do již probíhajícího kurzu, má nárok na slevu z kurzovného. Výši slevy určí Pořadatel kurzů.
 2. Pořadatel kurzů může umožnit Klientovi přestoupení z objednaného a zaplaceného kurzu do takového kurzu, který svou úrovní lépe odpovídá úrovni znalostí Klienta (a to jak z vlastní vůle Klienta, tak na doporučení lektora) v případě, že tento přestup bude možný z kapacitních důvodů.
 3. V případě přestupu do kurzu s vyšší cenou kurzovného je Klient povinen uhradit cenový rozdíl, jehož výše bude stanovena Pořadatelem kurzu s ohledem na zbývající počet výukových bloků (konzultací) v daném kurzu.
 4. V případě přestupu do kurzu s nižší cenou kurzovného nemá Klient nárok na vrácení rozdílu v ceně kurzovného.

IX.
ZMĚNY ZE STRANY JAZYKOVÉ ŠKOLY

 1. Pořadatel kurzů si vyhrazuje právo na změnu lektora v kurzu. Pořadatel kurzů si rovněž vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz v jeho průběhu. V takovém případě má Klient nárok na vrácení kurzovného za konzultace, které se neuskuteční. 
 2. Pořadatel kurzů si vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu, částečná nebo generální stávka a nepředpokladatelné události, které nejsou v jeho moci. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení kurzovného.
 3. Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden z Klientů nedostaví do 15 minut po zahájení výuky. 
 4. Pokud je výuka zrušena ze strany Pořadatele kurzů z důvodu, že lektor z vážných důvodů nemůže být přítomen na výuce, zajistí Pořadatel kurzů v nejbližším možném termínu odpovídající náhradu.
 5. Pořadatel kurzů si vyhraje právo zrušit skupinku s počtem Klientů nižším než 6 a nabídnout Klientovi možnost pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni pokud tato skupina existuje či navýšit cenu stávajícího kurzu, pokud s tím souhlasí všichni zúčastnění Klienti.  
 6. Pořadatel kurzů si vyhrazuje právo na změnu v kurzech či seminářích (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
 7. Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude Klient neprodleně informován a to ústně nebo prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy, pokud k tomu dal souhlas ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „Zákon o ochraně osobních údajů“).

X.
VÝUKOVÉ MATERIÁLY

 1. Klient výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Pořadatele kurzu jsou předmětem práv duševního vlastnictví.
 2. Za tímto účelem se Klient výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu Pořadatele kurzu, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu, tzn., že bude užívat výlučně originály. 
 3. Klient se dále zavazuje, že neposkytne tyto materiály, ani jejich kopie třetí osobě.

 

 XI. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Pořadatel kurzů si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Klientem a zrušit bez náhrady účast Klienta v kurzu a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců Pořadatele kurzu a lektorů, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu. 
 2. Pořadatel kurzů může odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity kurzu (min. 6 klientů) a to v tom případě, že kurz se stejnou úrovní není otevřen nebo je jeho kapacita již plně obsazena.
 3. Pořadatel kurzů je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že Klient neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti. 

XII.
POVINNOSTI KLIENTA

 1. Klient je povinen chovat se k ostatním posluchačům kurzu i všem ostatním osobám podle uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání atd.
 2. Klient je povinen dodržovat zásady slušného chování a svým chováním nenarušovat průběh výuky a nevyrušovat ostatní účastníky kurzu.

XIII.
DALŠÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatel kurzů neručí za cenné věci, které si studenti nosí do hodin (tablety, mobilní telefony apod.).
 2. Pořadatel kurzů si vyhrazuje právo při nedodržení Všeobecných obchodních podmínek studenta vyloučit z kurzu bez nároku na finanční náhradu.
 3. Pořadatel kurzů si vyhrazuje právo vyloučit Klienta z kurzu bez nároku na finanční náhradu za nevhodné chování. Za nevhodné chování se považuje jakékoliv narušování průběhu výuky a vyrušování ostatních Klientů kurzu.
 4. Pořadatel kurzu neodpovídá za nedosažení výsledku deklarovaného u jednotlivých produktů. Dosažení výsledku závisí na řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou poskytovatele (např. ochota se učit, časové možnosti, příp. i různé intelektové schopnosti či dovednosti Klienta, neuposlechnutí rad a pokynů lektora apod.).

XIV.
SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

 1. Souhlas s obchodními podmínkami nabývá platnosti v okamžiku, kdy se Klient přihlásí na některý z kurzů způsobem, který je popsán v článku II.
 2. Při dalším přihlášení se do kurzu platí podmínky už jednou podepsané, pokud se mezitím nezměnily. 

XV.
VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. I. VOP nebo na elektronické adrese monika@monikanaplavova.cz.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi námi jako Pořadatelem kurzů a Klientem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Klient právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz
 4. Dále uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smluvní vztah je uzavírán na dobu určitou, do doby splnění povinností Pořadatele kurzů a Klienta ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který je přílohou těchto obchodních podmínek.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku objednání kurzu. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím objednávku.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 4. 2017.